Trang chủ Bản tính giá thành nhập khẩu

Giá thành nhập khẩu ngày 22/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 22/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ           ...

Giá thành nhập khẩu ngày 21/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 21/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ           ...

Giá thành nhập khẩu ngày 20/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 20/02/2017

                                                                 PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ                 ...

Giá thành nhập khẩu ngày 17/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 17/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ           ...

Giá thành nhập khẩu ngày 16/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 16/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ           ...

Giá thành nhập khẩu ngày 15/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 15/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ           ...

Giá thành nhập khẩu ngày 14/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 14/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ           ...

Giá thành nhập khẩu ngày 13/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 13/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ           ...

Giá thành nhập khẩu ngày 10/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 10/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ                   Tỉ giá áp dụng ...

Giá thành nhập khẩu ngày 09/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 09/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ                   Tỉ giá áp dụng ...

Giá thành nhập khẩu ngày 08/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 08/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ                   Tỉ giá áp dụng ...

Giá thành nhập khẩu ngày 07/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 07/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ                   Tỉ giá áp dụng ...

Giá thành nhập khẩu ngày 06/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 06/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ                   Tỉ giá áp dụng ...

Giá thành nhập khẩu ngày 03/02/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 03/02/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ                   Tỉ giá áp dụng ...

Giá thành nhập khẩu ngày 19/01/2017

Giá thành nhập khẩu ngày 19/01/2017

  PHƯƠNG ÁN GIÁ CƠ SỞ           ...